Statut
STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

działającego pod nazwą:

„NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAWO-MED”

§ 1

Zakład opieki zdrowotnej – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MAWO-MED – zwany dalej Zakładem, działa na podstawie Ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, zwanej dalej Ustawą
i innych przepisów dotyczących zakładów ochrony zdrowia oraz niniejszego statutu, nadanego przez organ założycielski uchwałą wspólników nr 1 z dnia 10.01.2005 roku, oraz wprowadzonymi zmianami zgodnie z uchwałą Zarządu
nr 2/Z/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.

§ 2

1. Zakład jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, jego siedzibą jest miasto Katowice, ul. Ks. Siwka 3.
2. Uruchamianie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany Statutu.

§ 3

Obszarem działania jest teren Europy.

§ 4

Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu samofinansujacego, niepublicznego, na zasadach określonych w Ustawie oraz w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa finansowego.
1. Zakład utrzymywany jest z odpłatnych świadczeń zdrowotnych.
2. Zakład pozyskuje środki finansowe z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.

§ 5

Organem założycielskim dla Zakładu jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAWO-MED Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach ul. Ks. Siwka 3.

§ 6

Zadaniem Zakładu jest:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia zdrowia powodującego zagrożenie życia.
2. Porady lekarskie.
3. Pomoc doraźna.
4. Transport medyczny i sanitarny.
5. Oświata i promocja zdrowia
6. Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
7. Kształcenie i szkolenie w ramach niekwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

§ 7

Organizacja Zakładu:
1. Jednostka Organizacyjna Zakładu:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAWO-MED – Siedziba
Zakładu + Administracja - 40-306 Katowice ul. Ks. Siwka 3;

2. Jednostka Organizacyjna Zakładu:
Pogotowie Ratunkowe NZOZ MAWO-MED- 40-306 Katowice
ul. ks. Siwka 3; w skład której wchodzą poniższe komórki
organizacyjne:

a) Zespół wyjazdowy ogólnolekarski O (kod zakładu 3110) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3
b) Zespół wyjazdowy specjalistyczny 1- (reanimacyjny); (kod zakładu 3114) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3
c) Zespół wyjazdowy specjalistyczny 2 - (reanimacyjny); (kod zakładu 3114) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3
d) Zespół wyjazdowy podstawowy P -(wypadkowy); (kod zakładu 3112) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3
e) Zespół transportu sanitarnego 1 ; (kod zakładu 9240) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3
f) Zespół transportu sanitarnego 2 ; (kod zakładu 9240) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3
g) Zespół transportu sanitarnego 3 ; (kod zakładu 9240) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3
h) Zespół transportu sanitarnego 4 ; (kod zakładu 9240) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3
i) Zespół transportu sanitarnego 5 (kod zakładu 9240) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3
j) Zespół transportu sanitarnego 6 ; (kod zakładu 9240) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3
k) Zespół transportu sanitarnego 7 ; (kod zakładu 9240) – 40-306 Katowice, ul. Ks. Siwka 3

3. Jednostka Organizacyjna Zakładu:
Pogotowie Ratunkowe NZOZ MAWO-MED – 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Jagodowa 15; w skład której wchodzą poniższe komórki organizacyjne:

a) Zespół wyjazdowy podstawowy P (wypadkowy); (kod zakładu 3112) – 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Jagodowa 15

4. Jednostka Organizacyjna Zakładu:
Podstawowa Opieka Zdrowotna NZOZ MAWO-MED – 47-400 Racibórz ul. Bielska 2a; w skład której wchodzą poniższe komórki organizacyjne:
a) Zespół wyjazdowy ogólnolekarski (kod zakładu 3110) jako zespół wyjazdowej opieki lekarskiej – 47-400 Racibórz, ul. Bielska 2a
b) Zespoły transportu medycznego i sanitarnego – 47-400 Racibórz, ul. Bielska 2a
c) Gabinet Lekarza POZ (kod zakładu 0010) - 47-400 Racibórz,
ul. Bielska 2a
d) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej (kod zakładu 0032) - 47-400 Racibórz, ul. Bielska 2a
e) Gabinet Zabiegowy (kod zakładu 0060 ) - 47-400 Racibórz,
ul. Bielska 2a

5. Jednostka Organizacyjna Zakładu:
Śląski Instytut Medyczny – 40-306 Katowice ul. ks. Siwka 3; w skład której wchodzą poniższe komórki organizacyjne:
a) Dział Oświaty i Promocji Zdrowia (kod zakładu 9210) – 40-306 Katowice, ul. ks. Siwka 3.
b) Dział Zdrowia Publicznego (kod zakładu 9210) – 40-306 Katowice,
ul. ks. Siwka 3.
c) Dział Szkoleń (kod zakładu 9210) – 40-306 Katowice, ul. ks. Siwka 3.

§ 8

1. Działalnością medyczną Zakładu kieruje Kierownik (Dyrektor ds. medycznych), powoływany i odwoływany przez organ założycielski
w drodze uchwały.
2. Działalnością i organizacją Pogotowia Ratunkowego kieruje Kierownik Pogotowia Ratunkowego (Dyrektor Pogotowia Ratunkowego), powoływany i odwoływany przez organ założycielski w drodze uchwały.

§ 9

1. Kierownik Zakładu (Dyrektor ds. medycznych), podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu w zakresie określonym ustawą i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 10

Kierownicy ds. medycznych spełniają wymogi kwalifikacyjne zgodnie
z Ustawą.

§ 11

1. W czasie nieobecności Kierownika Zakładu (Dyrektora ds. medycznych), zastępuje go Dyrektor Pogotowia Ratunkowego.

§ 12

Organizację wewnętrzną Zakładu ustala organ założycielski. Schemat organizacyjny Zakładu określa § 7 niniejszego Statutu.

§ 13

O przeznaczeniu zysku decyduje organ założycielski w drodze uchwały.

§ 14

Wojewoda Śląski sprawuje kontrolę nad Zakładem w zakresie określonym
w art. 65 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.

§ 15

Wszelkie zmiany dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

40-306 Katowice ul. Ks. Siwka 3 tel.(+48) 032 256 44 04, fax (+48) 032 256 44 05

 
© 2009 Mawo-Med, wszelkie prawa zastrzeżone  admin | dbn.pl